Εμφυτεύματα

Τα εμφυτεύματα είναι κατασκευές που μας βοηθούν να αντικαταστήσουμε ελλείποντα δόντια. Έχουν το πλεονέκτημα ότι τοποθετούνται χωρίς να πειράξουμε (τροχίσουμε) όμορα δόντια, μειονεκτούν όμως ως προς το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολοκλήρωση της προσθετικής εργασίας το οποίο κυμαίνεται από 3 (κάτω γνάθος)έως 6 μήνες (άνω γνάθος).

Πάνω στα εμφυτεύματα τοποθετούνται στεφάνες ή γέφυρες αν λείπουν περισσότερα δόντια ή επένθετες οδοντοστοιχίες. Με τα εμφυτεύματα μπορούμε να αποφύγουμε την κατασκευή μερικής οδοντοστοιχίας αντικαθιστώντας την με ακίνητη προσθετική εργασία που είναι πολύ περισσότερο ανεκτή.

Επίσης αντικαθιστούμε ολική οδοντοστοιχία που συνήθως έχει πρόβλημα συγκράτησης με ακίνητη προσθετική προσθετική εργασία ή επένθετη οδοντοστοιχία που είναι τελείως σταθερή στο στόμα.

Η διαδικασία είναι απλή και γρήγορη ,το κόστος όμως είναι υψηλότερο άλλων προσθετικών αποκαταστάσεων.